Konkurs na stanowisko dyrektora WOAK w Toruniu

Konkurs na stanowisko dyrektora WOAK w Toruniu

14.04.2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/519/22

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu

§ 1. 1. Nazwa i adres instytucji: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu,
ul. Szpitalna 8, 87-100 Toruń (dalej „Ośrodek”)

 1. Forma zatrudnienia i wymiar czasu: pełen etat, powołanie na czas określony 4 lat.

 2. Zakres głównych zadań dyrektora:

 1. kierowanie działalnością statutową;

 2. nadzór i dysponowanie mieniem Ośrodka;

 3. sporządzanie, zatwierdzanie oraz przedstawianie organizatorowi planów rzeczowych i finansowych Ośrodka oraz sprawozdań z ich realizacji;

 4. wydawanie aktów prawa wewnętrznego, w tym zarządzeń i regulaminów;

 5. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Ośrodka oraz wykonywanie pozostałych uprawnień i obowiązków związanych ze stosunkiem pracy;

 6. nadzór nad kontrolą wewnętrzną;

 7. składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych.

§ 2. 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;

 2. posiada minimum pięcioletni staż pracy w tym: co najmniej 2-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego lub 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność kulturalną oraz zespołem ludzkim lub 2-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierowniczych;

 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 6. nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 7. terminowo złożyła komplet dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1.

 1. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

 1. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Ośrodka oraz specyfiki pracy w instytucjach kultury i zagadnień związanych z edukacją kulturalną oraz animacją kultury;

 2. umiejętności w zakresie zarządzania i organizacji pracy;

 3. znajomość przepisów prawa z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, funkcjonowania samorządu województwa, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy;

 4. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych na działalność kulturalną;

 5. studia podyplomowe lub kursy i szkolenia z zakresu zarządzania, zarządzania w kulturze, finansów publicznych, zamówień publicznych lub pokrewnych kierunków.

§ 3. 1. Oferta składana do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora Ośrodka;

 2. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;

 3. opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Ośrodka, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza zarówno w formie pisemnej, jak i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi wizję zarządzania
  i kształtowania profilu działalności instytucji na okres 4 lat począwszy od 2022 roku oraz
  strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;

 4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie lub odpisy dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);

 5. dokumenty potwierdzające minimum pięcioletni staż pracy w tym: co najmniej
  2-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów
  z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego
  lub 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją kultury lub podmiotem prowadzącym działalność kulturalną oraz zespołem ludzkim lub 2-letnie doświadczenie
  w sprawowaniu funkcji kierowniczych, np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie lub odpisy świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz
  z oświadczeniem o ich wykonaniu, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do rejestru CEIDG RP, w przypadku kierowania fundacją lub stowarzyszeniem: informacja odpowiadająca pełnemu odpisowi z KRS wraz
  z potwierdzonym przez sąd statutem fundacji lub stowarzyszenia;

 6. czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:

 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 2. że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

 3. że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
  17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 4. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym;

 5. o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

 6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 1. Zgłoszenie do konkursu, życiorys, koncepcja programowo-organizacyjna i wszystkie oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez kandydata, a kserokopie powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 3. Do oferty kandydat może załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz referencje i opinie.

 4. Oferta powinna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.

§ 4. 1. Ofertę w zamkniętej kopercie bez podania danych osobowych kandydata, z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury NIE OTWIERAĆ” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pl. Teatralny 2 87-100 Toruń, w terminie do 19 maja 2022 r., godz. 15:00.

 1. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oferty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

 2. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych po upływie
  3 miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu. Dokumenty nieodebrane w ciągu 14 dni po upływie 3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zostaną komisyjnie zniszczone.

§ 5. Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Ośrodka udziela Karolina Majkowska, pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. 572 213 022, e-mail: k.majkowska@kujawsko-pomorskie.pl. Udostępnione zostaną następujące dokumenty: statut
i regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, sprawozdania merytoryczne i sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2020
i 2021, sprawozdanie finansowe za rok 2020 i 2021 oraz aktualny plan finansowy na rok 2022.


§ 6. 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dwóch etapach: I etap, bez udziału kandydatów – ustalenie spełnienia przez uczestników wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie i II etap – rozmowy z uczestnikami konkursu, którzy spełnią wymagania formalne, nie wcześniej niż 7 dni po etapie I.

 2. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy z komisją uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

 3. Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.

 4. Ostateczną decyzję w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Ośrodka podejmie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie uchwały.

 5. Protokół końcowy z prac komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 6. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w życiorysie.

 7. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

informacje RODO: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-wojewodzkiego-osrodka-animacji-kultury-w-toruniu-2/Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Szpitalna 8
87-100 Toruń
tel.:56 652 27 55