Informacja o dostępności

Deklaracja dostępności Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

 • Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kulturawzasiegu.pl
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez KPCK w Bydgoszczy.
 • Data ostatniej aktualizacji: 11.01.2023
 • Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Status strony internetowej pod względem zgodności z ustawą (dostępność cyfrowa)

 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 4.06.2022
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 11.01.2023
 • Strona internetowa jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.
 • Linki są prawidłowo wdrożone w całym serwisie.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące.
 • Serwis jest przygotowany do obsługi poprzez tablety i smartphony.
 • Możliwa jest zmiana wielkości czcionki.
 • Zastosowano prawidłowy kontrast.
 • Nawigacja na stronie jest logiczna i przejrzysta.
 • Nagłówki są prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach serwisu.
 • Tytuły stron są prawidłowo wdrożone w całym serwisie.
 • Każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec.
 • Informacje zawarte w serwisie pochodzą ze stron partnerów i innych serwisów instytucji kultury działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Treści częściowo pozyskiwane są w sposób zautomatyzowany, serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich redakcję w zrozumiały i czytelny sposób formułowania.
 • Nie we wszystkich elementach graficznych i zdjęciach zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe dotyczące dostępności cyfrowej

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności: redakcja@kulturawzasiegu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie o udzielenie informacji niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Status budynków pod względem zgodności z ustawą (dostępność architektoniczna)

 • Serwis kulturawzasiegu.pl prowadzony jest przez Dział Marketingu Kultury Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Instytucja ma siedzibę przy placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy.
 • Dział Marketingu Kultury mieści się na pierwszym piętrze budynku. Piętro jest skomunikowane jest z parterem windą. Część wejść posiada próg, istnieje jednak możliwość skorzystania z dwóch wejść pozbawionych barier architektonicznych.
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. KPCK w Bydgoszczy dysponuje własnym parkingiem dla gości. Jeżeli jest taka potrzeba, samochód może podjechać z tyłu budynku bezpośrednio do wejścia i windy dostępnej z zewnątrz budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, systemu FM, systemu IR, systemu Bluetooth, systemu ETR oraz czytników ekranu z syntezatorem mowy.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Wokół budynku i w budynku nie ma ścieżek dotykowych, płyt prowadzących, płyt ostrzegawczych oraz mat naklejanych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe dotyczące dostępności architektonicznej

 • W przypadku problemów z dostępnością do budynków lub parkingu przy placu Kościeleckich osobą kontaktową jest kierownik Działu Administracji: tel. 52 585 15 01 wew. 110, e-mail: administracja@kpck.pl
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie o udzielenie informacji niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.