KATAR 2022: Film
Film

KATAR 2022: Film

 • Wydarzenie archiwalne: 19.11.2022
Miejsce:
Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyToruń, ul. Szpitalna 8
 

Każdy film to nowa historia, historia opowiedziana obrazem… Jeżeli tworzysz filmy i chcesz pokazać je na dużym ekranie, zapraszamy do udziału w konkursie KATAR Film. Zaprezentujemy światu Wasze fabuły, dokumenty, filmy eksperymentalne i animowane.
REGULAMIN
XXXI KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ REGIONU KATAR’ 2022
Film


Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR’ 2022 w dziedzinie filmu są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość filmową.

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady, według których przeprowadzane są XXXI Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2022, zwane dalej Konkursem.

 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej zamieszczony na stronie www.woak.torun.pl, wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
  b) Oświadczeniu – należy przez to rozumieć dokument, który należy wydrukować, wypełnić i własnoręcznie podpisać oraz załączyć skan/zdjęcie w formularzu zgłoszeniowym, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
  c) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszony film wraz ze streszczeniem filmu, screeny filmu i krótki biogram twórcy/twórców wraz z wypełnionym formularzem oraz wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem;
  d) Uczestniku – należy przez to rozumieć uczestników indywidualnych, amatorskie grupy filmowe, grupy pasjonatów zgłaszające, posiadające prawa do filmu (np. twórca/współtwórca filmu: reżyser, producent, scenarzysta itd.)
  e) Amator – określenie to rozumiemy jako miłośnik sztuki kinematografii, którą tworzy niezawodowo.


II ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8, 87-100 Toruń zwany dalej Organizatorem.

III ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnik może wysłać maksymalnie 3 filmy. Każdy film jako oddzielne zgłoszenie.

 2. Uczestnik albo rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika, wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego zgłoszenia,
  tj. wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na stronie www.woak.torun.pl, wypełnienie, własnoręczne podpisanie i załączenie skanu/zdjęcia oświadczenia oraz przesłanie filmu.

 4. Zgłoszenia filmów należy kierować za pośrednictwem formularza zawartego na stronie www.woak.torun.pl wraz z wymaganymi załącznikami: link z możliwością pobrania pliku (np. WeTransfer, Filemail, Google Dysk, Bridge, Dropbox itp.).

 5. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wysyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną. Nadsyłane prace powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. W takim przypadku filmy należy zapisać na dysku CD/DVD, pendrive, karcie pamięci SD bądź microSD. Przed wysłaniem nośnika fizycznego należy przeskanować go programem antywirusowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki.

 6. Do zgłoszenia należy dodać: syntetyczny opis filmu (max. 400 znaków ze spacjami), screeny filmu (do 5 screenów), krótki biogram twórcy/twórców oraz ewentualne materiały promocyjne.


IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE FILMU

 1. Organizatorzy nie ograniczają problematyki, tematyki ani formy filmów. Do udziału w konkursie zachęcamy twórców realizujących filmy fabularne, dokumentalne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne oraz innowacyjne produkcje wizualne.

 2. Nadsyłać należy wyłącznie filmy oryginalne, przedstawiające autorskie pomysły Uczestników. Dopuszczalne są filmy realizowane dowolną techniką (np. film kolorowy, czarno-biały, animacja poklatkowa, animacja rysunkowa, formy mieszane, etc.).

 3. Dopuszczalne są filmy wyprodukowane w roku bieżącym oraz we wcześniejszych latach.

 4. Filmy nie mogą trwać krócej niż 5 minut i nie dłużej niż 60 minut.

 5. Film powinien posiadać czołówkę oraz tyłówkę.

 6. Każdy nadesłany plik filmowy powinien być podpisany wg wzoru: Imię-Nazwisko-Tytuł filmu/skrócony tytuł filmu.

 7. Do pokazów konkursowych akceptowane są następujące formaty:
  - MP4 lub MOV
  - kodeki: H.264, H.265
  - rozdzielczości: 4096 x 3112 px, 3840 x 2160 px, 1920 x 1080 px lub 1280 x 720 px.

 8. Ocenie nie będą podlegały prace nadesłane na poprzednie edycje Konkursu KATAR.


V REALIZACJA KONKURSU

I etap: 23 października 2022 r. – ostateczny termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń.
II etap: finał 19 listopada 2022 r. – ogłoszenie wyników. Z uwagi na obostrzenia, wynikające z pandemii COVID, Organizator dopuszcza realizację finału w wersji on-line.

VI JURY I NAGRODY

 1. Oceny filmów dokona Jury powołane przez Organizatora.

 2. Jury wyłoni laureatów, przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 7,000 zł).

 3. Organizator nie informuje o wynikach przed werdyktem jurorów.

 4. Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


VII PRAWA AUTORSKIE

 1. Złożenie podpisu na Oświadczeniu jest równoznaczne z deklaracją, że Uczestnik jest twórcą/współtwórcą zgłaszanego filmu i posiada do niego osobiste oraz wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.). Wszelkie wynikłe z tego tytułu roszczenia przyjmuje na siebie zgłaszający, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora Konkursu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia filmu w wypadku uprawnionego podejrzenia, iż zgłoszony film narusza prawa autorskie, prawa pokrewne lub dobra osobiste osób trzecich, a także z przyczyn technicznych (uszkodzony nośnik, zablokowany link, niewłaściwy format pliku).

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie wyżej wspomnianych praw.

 4. Nadsyłając zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie fragmentów nadesłanych filmów przez Organizatora, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych w mediach elektronicznych, na stronie internetowej woak.torun.pl, portalach internetowych (Facebook, Instagram, YouTube), opracowaniach promujących Konkurs, materiałach edukacyjnych oraz wyraża zgodę na publiczne ich wystawienie.

 5. Uczestnik wyraża zgodę w zakresie korzystania z prawa do wizerunku wyłącznie w celu promocji Konkursu (w tym w mediach: TV, Radio oraz Internet).

 6. Uczestnik wysyłając zgłoszenie, wyraża zgodę na projekcję swojej produkcji podczas finału Konkursu. W przypadku realizacji finału on-line Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia nagrodzonych i wyróżnionych przez Jury filmów na swoich platformach internetowych (np. YouTube, Vimeo) przez okres dwóch tygodni.

 7. Filmy nagrodzone i wyróżnione mogą być prezentowane podczas wydarzeń promujących ideę Konkursu KATAR Film w województwie kujawsko-pomorskim współorganizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w oparciu o osobne umowy.


VIII DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, promocji i rozliczenia Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk osób nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie.

 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania (w tym także ich usunięcia).

 3. Zgoda na powierzenie Organizatorowi przetwarzania danych osobowych jest niezbędna w celu zakwalifikowania przesłanego materiału do udziału w Konkursie.


IX OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 1. Organizator przyjmuje, że osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konkursie za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i Oświadczenia dokonuje rodzic/opiekun prawny.


X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 2. Uczestnicy finału przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty finału w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnej od Organizatora.

 4. Filmy nagrodzone i zakwalifikowane do finału pozostają w archiwum Organizatora.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieaktualne dane podane w Formularzu uniemożliwiające odszukanie Uczestnika.

 6. Organizator oczekuje, że laureaci w materiałach przedstawiających ich dorobek będą promowali ideę Konkursu.

 7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 28.01.2022r.


Załącznik nr 1 - REGULAMIN KATAR FILM 2022

 Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KATAR FILM 2022

 Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Szpitalna 8
87-100 Toruń
tel.:56 652 27 55