Europejska Noc Muzeów: „12 minut” (oprowadzania po wystawie)
Inne  /  Sztuki wizualne

Europejska Noc Muzeów: „12 minut” (oprowadzania po wystawie)

  • Wydarzenie archiwalne: 14.05.2022
Miejsce:
Spichrze nad BrdąBydgoszcz, Grodzka
12 minut to różnica jaka dzieli stosowany w Bydgoszczy czas środkowoeuropejski od czasu lokalnego, tzw. średniego czasu słonecznego. 1 czerwca 2022 roku mija sto lat od zaprowadzenia w Polsce czasu środkowoeuropejskiego. Data ta skłania do szerszego przyjrzenia się tematyce czasu nie tylko jako wielkości fizycznej ale również jako zagadnieniu stanowiącemu rozważania filozofów od zarania dziejów.W połowie XIX wieku rytm dnia bydgoszczan wyznaczał czas berliński - czas stolicy rosnącego w siłę Imperium Hohenzollernów. Wprowadzony tzw. średni czas sło­neczny nie był wyznaczany lokalnie, tak jak wcześniej to czyniono według położenia Słońca w ciągu dnia, lecz na podstawie układu gwiazd, rejestrowanego na pomocą specjalnej aparatury należącej do ośrod­ków badawczych. Był to pierwszy czas standardowy, a zatem sztuczny. Jednocześnie funkcjonował wciąż czas lokalny. Różnica pomiędzy czasem berlińskim, a lokalnym bydgoskim wynosiła 18 minut. W 1891r. kolej pruska przyjęła czas 15 południka, zastępując tym sa­mym czas berliński. Różnica po­między czasem lokalnym, a środ­kowoeuropejskim (MEZ) została zmniejszona w stosunku do funkcjonującego wcze­śniej systemu berliń­skiego z 18 do 12 minut. W 1894r. odbyła się konferencja w Waszyngtonie, podczas której podzielono Świat na 24 strefy czaso­we, różniące się od siebie o równą godzinę. Wkrót­ce niemalże cały świat zaczął korzystać z przyjętych założeń. Czasy lokalne przechodziły do historii. Odro­dzona po I wojnie światowej Rzeczypospolita przyjęła czas wyznaczany według 15 południka, znajdującego się wówczas poza granicami państwa polskiego.

Odwiedzający wystawę będą mieli okazję poznać historię miasta przez pryzmat spo­sobów odmierzania czasu, ze szczególnym uwzględ­nieniem dynamicznych zmian, które miały miejsce w XIX wieku za sprawą roz­woju techniki i pojawie­niem się szybkich środków transportu. Zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie po wystawie „12 minut”.

Wstęp 1 zł, bilet zbiorczy na wszystkie atrakcje 5 zł

Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
tel.: 52 52 53 555