Logo partnera
interdyscyplinarne

Tucholski Ośrodek Kultury

Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola

Telefon: tel./fax 52 334 3388

e-mail: tok@tuchola.pl

Tucholski Ośrodek Kultury

Plac Zamkowy 8
89-500 Tuchola
tel.:52 334 3388