„DAJCIE WIĘCEJ KOPERNIKA" – konkurs memiarski

„DAJCIE WIĘCEJ KOPERNIKA” – konkurs memiarski

01.02.2023

Czy Kopernik miał poczucie humoru? Jeśli tak, co go śmieszyło? Tego nie wiemy, ale… Spróbujmy mimo to go rozśmieszyć.
Stwórz i wyślij do nas (konkurs@woak.torun.pl) mem o Koperniku, o jego odkryciach, komentujący jego słowami współczesność i weź udział w konkursie #DajcieWięcejKopernika
Najciekawsze prace wydrukujemy i pokażemy na okolicznościowej wystawie, której wernisaż zaplanowaliśmy – jakże! – w prima aprilis.

REGULAMIN KONKURSU MEMIARSKIEGO PT.  „DAJCIE WIĘCEJ KOPERNIKA”

 1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, zwany dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, osoby niepełnoletnie biorą udział za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu mema o Koperniku, o jego odkryciach astronomicznych i ekonomicznych; komentujący jego słowami współczesność albo w jakiś inny sposób związany z postacią torunianina. Memy powinny być zapisane w pliku JPG, PNG, PDF. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac (w granicach zdrowego rozsądku).
 4. Wybrane prace zostaną wydrukowane na koszt Organizatora i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która będzie prezentowana od 1 kwietnia 2023 r. w nowej siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu (V piętro Młyna Kultury, ul. Kościuszki 77) oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 5. Memy należy wysłać pod adres: konkurs@woak.torun.pl podając dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu przez Uczestnika.
 6. Zgłaszać można wyłącznie autorskie memy wykorzystujące utrwalone (istniejące) zdjęcia, obrazy i inne teksty kultury na prawie cytatu.
 7. Zgłaszane prace nie mogą być obraźliwe, wulgarne, obsceniczne ani w inny sposób nie mogą naruszać prawa i zasad współżycia społecznego.
 8. Ostateczny termin zgłoszeń: 13 marca 2023 r., godz. 23:59
 9. Oceny zgłoszonych prac i ich wyboru na wystawę pokonkursową dokona jury powołane przez Organizatora.
 10. Ocenie podlega oryginalność pomysłów, kreatywność i dowcip.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy bez podania przyczyny.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk uczestników wystawy.
 13. Po zakończeniu wystawy pokonkursowej każdy jej Uczestnik otrzyma wydruk zgłoszonej pracy na płycie PCV w formacie 50×70 cm. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania wydruku z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 14. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu oraz promocji.
 15. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 16. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 13.02.2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób uczestniczących i zgłaszających jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, ul. Szpitalna 8.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury  w Toruniu jest Pani Marzenna Szymecka, e-mail: ido@woak.torun.pl
 3. Dane osobowe osób uczestniczących i zgłaszających przetwarzane będą w zbiorze danych osobowych o nazwie „KONKURS MEMIARSKI PT.  „DAJCIE WIĘCEJ KOPERNIKA”
 4. Dane są zbierane dla potrzeb niezbędnych do organizacji, przeprowadzenia Konkursu oraz promocji, którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury  w Toruniu.
 5. Dane osobowe osób uczestniczących i zgłaszających będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.
 6. Osoby uczestniczące i zgłaszające mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Dane osobowe osób uczestniczących i zgłaszających nie są przekazywane do żadnych podmiotów niewymienionych w przepisach prawa ani do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
 8. Osoby uczestniczące i zgłaszające mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub  stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie pisemnego żądania bezpośrednio Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Toruniu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

REGULAMIN KONKURSU (.pdf)Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Toruń ul. Kościuszki 75-77
87-100 Toruń
tel.: 603 773 74 35