Otwarcie wystawy "Polskie obiekty UNESCO"
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo  /  Sztuki wizualne

Otwarcie wystawy "Polskie obiekty UNESCO"

  • Wydarzenie archiwalne: 17.09.2021
Miejsce:
Muzeum Twierdzy ToruńToruń
Wystawa planszowa: Polskie obiekty UNESCO
Otwarcie: 17 września, godz. 16.00 w Muzeum Twierdzy Toruń
Organizator wystawy: Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO


Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” powstało w październiku 2005 roku w Zamościu. Oficjalnie rozpoczęło działalność 15 marca 2006 roku pod pierwotną nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna „Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”. Członkami

Ligi są podmioty i osoby reprezentujące polskie obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których znajdują się te dobra. Do Stowarzyszenia mogą również przystępować organizacje, które realizują zadania zbieżne z zadaniami statutowymi Ligi. Stowarzyszenie zrzesza obecnie opiekunów i zarządców większości polskich obiektów światowego dziedzictwa. Siedziba władz Ligi znajduje się obecnie w Toruniu, gdzie mieści się biuro Stowarzyszenia. Celem funkcjonowania Stowarzyszenia „Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce” jest inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie, właściwego wykorzystania i promocji polskich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jak również uznanych za Pomniki Historii. Istotnym narzędziem realizacji tych zamierzeń jest podejmowanie przez członków Ligi wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w kraju i poza granicami Polski, gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o polskich obiektach światowego dziedzictwa, współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi, prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych oraz pozyskiwanie funduszy na ich rewitalizację. Ponadto Liga działa na rzecz współpracy i wymiany doświadczeń, wspiera starania członków o zachowanie właściwego stanu obiektów i udziela wsparcia finansowego na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich.

Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z Polskim Komitetem ds. UNESCO, Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Cele statutowe Ligi oraz jej działalność są tożsame z zapisami Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, jak również nie podejmuje jakichkolwiek działań mających na celu uzyskanie wpływów finansowych. Budżet Ligi zasilany jest wyłącznie ze składek członkowskich, z których finansowana jest bieżąca działalność Stowarzyszenia, w tym także dotacje na realizację prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych na listę światowego dziedzictwa

Źródło: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
tel.:56 660 56 12