REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO KULTURAWZASIEGU.PL („Regulamin”)

Postanowienia wstępne

 1. Wydawcą serwisu internetowego KULTURA w ZASIĘGU (zwanego dalej Serwis) jest Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy – Pl. Kościeleckich 6, Bydgoszcz (zwane dalej KPCK). Serwis umieszczony jest w domenie www.kulturawzasiegu.pl.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  a) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
  c) oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF.
  Rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi ponad 1280 px
 3. Usługi udostępniane w Serwisie mają charakter nieodpłatny. Korzystanie z konkretnych usług  udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.
 4. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).  

Serwis (zawartość)

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do KPCK, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do KPCK lub do podmiotów (Partnerów), których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Serwisie.
 3. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. z  2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).
 4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 5. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody KPCK lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: redakcja@kulturawzasiegu.pl

III. Postanowienia końcowe.

 1. KPCK dołoży wszelkich starań w zakresie  prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od KPCK.
 2. KPCK zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.
 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: administrator@kulturawzasiegu.pl.
 4. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie. KPCK zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.