Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 jest placówką wychowania pozaszkolnego, która realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne określone w Ustawie o systemie oświaty. Wspiera rodzinne wzory spędzania wolnego czasu poprzez organizację przedsięwzięć i zajęć kulturalnych o charakterze masowym.