Konkurs na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu

Konkurs na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu

20.10.2022

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Konkurs przewiduje powołanie nowego dyrektora Galerii na 4 lata. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

  • posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;
  • posiada minimum dziesięcioletni staż pracy, w tym: co najmniej 3 lata pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury, podmiocie prowadzącym działalność kulturalną i/lub wystawienniczą lub w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej o profilu kuratorsko-wystawienniczym, związanym ze sztuką współczesną;
  • posiada udokumentowane doświadczenie w działalności z zakresu prezentacji sztuk wizualnych, w tym działalności kuratorskiej dotyczącej sztuki współczesnej;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
    2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  • terminowo złożyła komplet dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1.

Termin składania ofert – do 21 listopada 2022 r., godz. 15:00.  Szczegółowe wymagania formalne oraz pełne wytyczne dotyczące sposobu aplikowania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-galerii-sztuki-wozownia-w-toruniu/

Galeria Sztuki „Wozownia” jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Galeria prezentuje prace znanych artystów, jednak przede wszystkim jest miejscem wystawiania młodych talentów. Właśnie to zapewnia jej odrębne i charakterystyczne miejsce na scenie ogólnopolskiej. Wśród znakomitych postaci dzisiejszego świata sztuki, które Wozownia pokazała w ostatnich latach, w ramach dużych i znaczących wystaw indywidualnych można znaleźć m.in. Jana Berdyszaka, Natalię LL, Heinza Cibulkę, Ewę Blum-Kwiatkowska, Ewę Harabasz, Marcina Berdyszaka, Izabellę Gustowską, Aleksandrę Ska. Galeria przypomniała także ostatnio postaci znaczące dla historii sztuki polskiej, jak np. Artur Nacht-Samborski, Lucjan Mianowski, Wojciech Bruszewski czy Henryk Tomaszewski. Cykliczne imprezy własne to m.in.: Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w Grafice”, Triennale Małych Form Malarskich, #RYSOWAĆ – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego. Galeria prowadzi również szeroko pojętą edukację kulturalną, odbywają się tutaj także różnego typu wykłady  związane tematycznie z kulturą.Źródło: Galeria Sztuki Wozownia

Galeria Sztuki Wozownia

ul. Poznańska 31
87-100 Toruń
tel.: 56 622 63 39