Festiwal Prapremier

Festiwal Prapremier

Festiwal organizowany od roku 2002 co roku jesienią przez Teatr Polski w Bydgoszczy.

Cytując organizatorów: "Poję­cie „prapremiery” wymaga redefinicji i posz­erzenia w związku z najnowszymi ten­denc­jami w pol­skim i świa­towym teatrze i sztukach per­for­maty­wnych. Odchodz­imy od rozu­mienia prapremiery jako pier­wszego wys­taw­ienia tek­stu. Chcemy skupić uwagę widzów na nowych jakoś­ci­ach dra­matur­gicznych samych spek­takli, rodzą­cych się na prze­cię­ciu nowych stylów sztuki aktorskiej, tek­stu, fonos­fery i muzyki, architek­tury i wiz­ual­ności, ruchu i tańca, nowych mediów, mate­ri­ałów doku­men­tal­nych i archi­wal­nych, których ory­gi­nalne układy, kom­pozy­cje, par­ty­tury i struk­tury niejed­nokrot­nie stanowią o ich wartości dra­matur­gicznej. To właśnie w tym obszarze – „nowych dra­maturgii” – zachodzą naj­ciekawsze zmi­any w europe­jskim i świa­towym teatrze, w nim rodzą się najbardziej wartoś­ciowe zjawiska. Poję­cie „prapremiery” zdefin­iować chcemy również prob­le­mowo i tem­aty­cznie (odchodząc od kon­tek­stu este­ty­cznego, łąc­zonego zazwyczaj z tym słowem) jako inicjowanie nowych pro­jek­tów w sferze społecznej, poli­ty­cznej, eko­nom­icznej, kul­tur­owej, pro­ponowanie alter­naty­wnych rozwiązań, innych możli­wych „światów”, reha­bil­i­tację zarówno kat­e­gorii „utopii”, jak też „nowości”, często nieobec­nych i wyk­luczanych z debaty pub­licznej ostat­nich lat (post­mod­ernisty­czna dewalu­acja „nowości”, koniec poli­tyki, koniec historii)."

Więcej informacji na stronie festiwalu: www.festiwalprapremier.pl 
oraz na stronie organizatora: www.teatrpolski.pl