Centrum Kultury ZAMEK KRZYŻACKI w Toruniu

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu - działalność

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki powstał z początkiem 2007 roku z inicjatywy Gminy Miasta Toruń i jest samorządową instytucją kultury. Do zakresu działania CK Zamek Krzyżacki należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego w Toruniu wraz z jego otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca w kraju i poza jego granicami. W celu realizacji wyznaczonych zadań CK Zamek Krzyżacki podejmuje następujące działania: organizowanie w różnorodnych formach działalności kulturalnej i promocyjnej; organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych, festiwali, konkursów itp.; współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w zakresie organizacji imprez; współpraca z innymi instytucjami w kraju i za granicą, udostępnianie powierzonych dóbr kultury do celów naukowych i współdziałanie w tym zakresie z placówkami muzealnymi, instytucjami naukowo-badawczymi; współpraca z innymi organizacjami, w tym upowszechniającymi turystykę w kraju i za granicą działalność informacyjną, edukacyjną i popularyzatorską; oraz wszelkie inne kroki związane z jego działalnością, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu - oferta

Zamek dostępny dla turystów indywidualnych oraz grup zorganizowanych. W ramach biletu wstępu oferuje zwiedzanie dziedzińca zamkowego, podziemi i tzw. gdaniska (rycerskiej toalety zamkowej). Ponadto prezentuje ekspozycje stałe i czasowe. Jest również organizatorem wydarzeń kulturalnych.

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu - początki

Badania dotyczące osadnictwa we wczesnym średniowieczu na obszarze ziemi chełmińskiej wykazały, że okolice Torunia zamieszkiwały plemiona Goplan. Już w VII wieku odnajdujemy ślady ich bytności. Do połowy X wieku osadnictwo Goplan rozwijało się tu stosunkowo nierównomiernie, jednakże już od połowy X wieku możemy stwierdzić o istnieniu w tym rejonie i całej ziemi chełmińskiej jednostek terytorialnych. Posiadały one charakter nieufortyfikowanych bądź warownych osiedli. Prawdopodobnie taka ufortyfikowana osada powstała w miejscu dzisiejszych ruin zamku krzyżackiego. W związku z tym, że w X wieku zmieniła się funkcja ośrodków osadniczych i że w miejscach o znaczeniu strategicznym, zaczęto budować grody, osada ta przekształciła się w niedługim czasie w warownię obronną. Powstaniu grodu towarzyszyło kształtowanie się wczesnofeudalnej monarchii polskiej. Gród ten wg Jadwigi Chudziakowej, która prowadziła badania archeologiczne na terenie zamku krzyżackiego w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, stał na wzniesieniu i istniał na pewno w X wieku.

więcej informacji na temat historii zamku - kliknij tutaj

Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu - kontakt

ul. Przedzamcze 3
87-100 Toruń
tel. 56 621 08 89, 56 621 03 35, 56 653 97 22
e-mail: centrum@ckzamek.torun.pl
www.ckzamek.torun.pl