#Inne     

VII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej pt. „Zarządzanie szlakami dziedzictwa technicznego – problemy i wyzwania”

Data
14.06.2018 10:04 - 15.06.2018 10:04
Miejscowość
Spichrze nad Brdą - Bydgoszcz, ul. Grodzka 7 / pokaż na mapie

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów organizuje VII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej pt. „Zarządzanie szlakami dziedzictwa technicznego – problemy i wyzwania”. Spotkanie odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 roku.

Funkcjonujące od 2016 r. Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej to otwarta platforma współpracy o zasięgu ogólnopolskim, którą tworzą muzea oraz inne instytucje kultury i podmioty programowo zajmujące się dziedzictwem technicznym
i poprzemysłowym, zorganizowane w sieć (obejmującą swym zasięgiem wszystkie regiony kraju), w celu wypracowania
i wdrożenia doktryny dziedzictwa sztuki inżynieryjnej, jego ochrony, zarządzania, upowszechniania i promocji.
W ramach 2-dniowego spotkania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej w Bydgoszczy, poświęconej tematyce zarządzania szlakami kulturowymi dziedzictwa technicznego oraz turystyce industrialnej, przewidziane są wystąpienia oraz panel dyskusyjny ekspertów.
Podczas spotkania, odbywającego się w ramach tegorocznych obchodów Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego, uczestnicy zapoznają się m.in. z obiektami miejskiego, turystycznego Szlaku Wody, Przemysłu
i Rzemiosła w Bydgoszczy TeH2O.

Niezbędne informacje:
Miejsce i termin Konferencji: Bydgoszcz, Muzeum Wodociągów – Hala Pomp, 14-15 czerwca 2018 r.
Udział w spotkaniu jest płatny i wynosi 50,00 zł – w ramach opłaty zapewniamy wyżywienie podczas trwania spotkania, materiały konferencyjne, korzystanie z atrakcji dodatkowych (zwiedzanie), (bez noclegu);
Nr konta bankowego: Bank Handlowy w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy , nr konta: 65 1030 1090 0000 0000 8780 7002,
Tytułem: Opłata VII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, imię i nazwisko uczestnika.
Uiszczenia opłaty jest ostatecznym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Spotkanie. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje termin nadesłania zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 czerwca 2018 roku.

Wszelkie informacje dot. spotkania (w tym również program) można uzyskać kontaktując się z Organizatorem – e-mail: smsi@muzeum.bydgoszcz.pl lub na stronie internetowej: http://www.muzeum.bydgoszcz.pl/sesje_konferencje

PEŁNY PROGRAM DO POBRANIA [TUTAJ]

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [TUTAJ]

 

Regulamin udziału w VII Spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej
pt. „Zarządzanie szlakami dziedzictwa technicznego – problemy i wyzwania”

I. Postanowienia ogólne
§1
1.    Organizatorem VII Spotkania Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej pt. „Zarządzanie szlakami dziedzictwa technicznego – problemy i wyzwania”, zwanego dalej Spotkaniem, jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego z siedzibą w Bydgoszczy (85-006), ul. Gdańska 4, NIP: 967-00-56-094, zwane dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorem Spotkania jest Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, koordynator działań Forum Muzeów Sztuki inżynieryjnej;
3. Wydarzenie jest realizowane przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
4. Spotkanie odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Bydgoszczy, w Muzeum Wodociągów – Hala Pomp, ul. Gdańska 242. Program spotkania składa się z wykładów, prezentacji oraz panelu dyskusyjnego.

§2
1.    Komunikaty oraz informacje dotyczące spotkania będą publikowane na stronie www.muzeum.bydgoszcz.pl, a wszelkie pytania dotyczące Spotkania należy kierować drogą elektroniczną na adres: smsi@muzeum.bydgoszcz.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z uczestnikami telefonicznie, na wskazany przez uczestnika numer telefonu lub za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany adres mailowy.
2.    Uczestnikami Spotkania mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę majątkową u osób, które wprowadziły Organizatora w błąd, co do swojej pełnoletniości.

§3
1.    Celem spotkania  jest przybliżenie działalności Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zarządzania szlakami kulturowymi dziedzictwa technicznego oraz turystyce industrialnej.
2.    Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik:
a.    został poinformowany przez Organizatora o sposobie przeprowadzania Spotkania, czasie jego trwania oraz treści niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki określone przez Organizatora,
b.    akceptuje wszelkie warunki, zasady i regulaminy obowiązujące na terenie miejsca Spotkania oraz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, zobowiązując się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tych terenach.

II. Warunki uczestnictwa w Spotkaniu
§4
1.    Uczestnicy Spotkania, przechodząc pomyślnie proces rejestracji, zyskują status Słuchacza.
2.    Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu udziału w Spotkaniu zostaną ogłoszone Uczestnikom zgodnie z postanowieniami §2, przy czym:
a.    warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w Spotkaniu jest dokonanie rejestracji,
b.    rejestracja odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej i zamieszczonego na niej elektronicznego formularza,
c.    rejestracja będzie polegać na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, który przekazany zostanie do Organizatora.
d.    liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona,
e.    o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń,
f.    rejestracja trwa do 8 czerwca 2018 roku,
g.    o wynikach rejestracji każdy Uczestnik zostanie poinformowany mailowo.
3.    Wysyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Spotkaniu (w szczególności choroby przewlekłe, bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, bądź konieczność hospitalizacji) oraz, że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Spotkaniu.
4.    Uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem stanu zdrowia podczas trwania Spotkania, jeśli nastąpił on w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w §2 ust. 2, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Spotkania.
6.    Zabrania się uczestniczenia w Spotkaniu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie.
7.    Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator.
8.    Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia lub skrócenia czasu trwania rejestracji,
w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania pytań przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.

III. Uczestnik – Słuchacz
§5
1.    Udział w spotkaniu jest całkowicie dobrowolny i płatny. Koszt uczestnictwa w Spotkaniu wynosi:
*50,00 zł – w ramach opłaty Organizator zapewnia wyżywienie podczas trwania Spotkania, materiały konferencyjne, możliwość korzystania z atrakcji dodatkowych (zwiedzanie); (bez noclegu)
2.    Opłatę należy uiścić do dnia 8 czerwca 2018 roku na rachunek bankowy Organizatora tj.:
Bank Handlowy w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy
65    1030 1090 0000 0000 8780 7002,
tytułem: Opłata VII spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, imię i nazwisko uczestnika.
3.    Uiszczenie opłaty jest ostatecznym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na uczestnika na Spotkanie.

IV.    Rezygnacja z uczestnictwa
§ 6
1.    Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji należy dokonać na adres email: smsi@muzeum.bydgoszcz.pl
2.    Zwrot opłaty zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia złożenia skutecznej rezygnacji na rachunek bankowy, z którego dokonano opłaty rezerwacyjnej, przy czym zgłoszenie skutecznej rezygnacji może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia spotkania.

V. Zgody i prawa
§ 7
1.    Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) o ochronie danych osobowych w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w spotkaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w spotkaniu. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.
2.    Prelegenci wyrażają zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych, danych biograficznych i wizerunku w procesie rejestracji oraz na udostępnienie podczas Spotkania i na wykorzystywanie ich w działaniach z nim związanych.
3.    Prelegenci i Słuchacze wyrażają zgodę na utrwalenie i wykorzystanie ich wizerunku oraz zarejestrowanych materiałów z ich udziałem, w tym również udzielonych wywiadów w czasie trwania Spotkania, jak i po jej zakończeniu w celu prowadzenia działań promocyjno-marketingowych przez Organizatora.
4.    Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykorzystania wyżej wymienionych materiałów przez Organizatora.
5.    Osoby rejestrujące się mogą zgłaszać uwagi, reklamacje i zastrzeżenia do przebiegu rejestracji, w formie e-maila na adres smsi@muzeum.bydgoszcz.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia rejestracji. Wszystkie zgłoszenia zostaną rozpatrzone przez Organizatora w terminie 3 dni roboczych, a o uznaniu ich zasadności lub bezzasadności uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6.    Ocena przesłanych przez Uczestników uwag, reklamacji i zastrzeżeń nastąpi w oparciu o wartość merytoryczną oraz poprzez umotywowanie chęci uczestnictwa w Spotkaniu.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania uwag, reklamacji i zastrzeżeń przez system rejestracyjny, w tym w szczególności w sytuacji nadmiernego obciążenia, awarii serwisu, bądź innych nieprzewidywalnych okoliczności.

§8
1.    Organizator nie zwraca żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Spotkaniu, w szczególności nie zapewnia zwrotu kosztów za przejazd oraz nocleg.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się przez Uczestnika na spotkanie lub za brak możliwości przekazania danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§9
1.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)    z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuję, iż:
a.    administratorem danych osobowych Uczestnika jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz;
b.    dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania niezbędnych czynności związanych z udziałem w Spotkaniu na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO.
c.    odbiorcą danych osobowych będą osoby prowadzące rejestrację.
2.    Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Spotkania, nie dłużej niż do 30 czerwca 2018 roku;
3.    Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4.    Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
5.    Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, rozumianym jako potwierdzenie uczestnictwa w Spotkaniu. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieukończony prawidłowo proces rejestracji.

VI. Postanowienia końcowe
§ 10
1.    Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2.    Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia spotkania, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
3.    Niniejszy Regulamin będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i programu, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl.
5.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konferencją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
6.    Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
7.    Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych danych w związku ze spotkaniem. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem.
8.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych.


Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Wybrane propozycje organizatora

Bydgoszcz / 27.06.2019 Galeria Sztuki NowoczesnejWernisaż wystawy "DOMena szkła – ASP Wrocław"
Bydgoszcz / 28.06.2019 - 08.09.2019 Galeria Sztuki NowoczesnejWystawa "DOMena szkła – ASP Wrocław"
Bydgoszcz / dzisiaj - 31.03.2020 ExploseumKOMAR w warsztacie – motorowery Romet
Bydgoszcz / dzisiaj (wydarzenie stałe) Spichrze nad BrdąOd Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy
Bydgoszcz / dzisiaj (wydarzenie stałe) Zbiory ArcheologiczneNa pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów