#Sztuki wizualne     

KATAR 2021 – FOTOGRAFIA

Data
18.06.2021 wstęp wolny
Miejscowość
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury - Toruń, ul. Szpitalna 8 / pokaż na mapie
Przepraszamy, niektóre wpisy na naszym portalu mogą być nieaktualne. Z uwagi na zagrożenie związane z ryzykiem zachorowania na COVID-19, w trosce o zdrowie uczestników, organizatorzy odwołują niektóre wydarzenia, zwłaszcza z udziałem osób z grupy ryzyka (osoby starsze i przewlekle chore). Prosimy o weryfikację informacji bezpośrednio u organizatorów.
zaloguj się aby dodać przypomnienie e-mail lub na smartphone dodaj do kalendarza


REGULAMIN

XXX KONFRONTACJE AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ REGIONU KATAR’2021
FOTOGRAFIA

Science fiction w Roku Stanisława Lema

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2021 w dziedzinie fotografii są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość fotograficzną.

I   POSTANOWIENIA WSTĘPNE

   1. Regulamin określa zasady, według których przeprowadzane są XXX Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2021, zwane dalej Konkursem.
   2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
   3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
   4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
   5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
    a) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej zamieszczony na stronie www.woak.torun.pl, wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
    b) Oświadczeniu – należy przez to rozumieć dokument, który należy wydrukować, wypełnić i własnoręcznie podpisać oraz załączyć skan/zdjęcie w formularzu zgłoszeniowym, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
    c) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszoną fotografię/fotografie wraz z wypełnionym formularzem oraz wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem;
    d) Amator - określenie to rozumiemy jako miłośnik, oddany sztuce fotografii, którą tworzy niezawodowo.

II   ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8, 87-100 Toruń, zwany dalej Organizatorem.

III   TEMAT KONKURSU

Tematem przewodnim jest hasło: Science fiction w roku Stanisława Lema.

IV   ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

   1. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
   2. Uczestnik albo rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
   3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego zgłoszenia, tj. wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na stronie woak.torun.pl, wypełnienie, własnoręczne podpisanie i załączenie skanu/zdjęcia oświadczenia oraz przesłanie fotografii.
   4. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wysyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną. Nadsyłane prace powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki.
   5. Niekompletne Zgłoszenie jest równoznaczne z dyskwalifikacją.

V   WYMAGANIA DOTYCZĄCE FOTOGRAFII

   1. Uczestnik może zgłosić maksymalnie sześć fotografii, wykonanych w dowolnej technice:
   2. cyfrowej – uczestnicy przesyłają kopie elektroniczne zdjęć w rozmiarze co najmniej 8 Mpix zapisane w formacie JPG.
   3. klasycznej technice srebrowej oraz w technikach specjalnych – uczestnicy przesyłają fotografie w formacie zbliżonym do formatu A5 (15x21 cm).
   4. Nadsyłane fotografie muszą być oryginalne, przedstawiające autorskie pomysły Uczestników.
   5. Na zgłaszanych fotografiach nie mogą znajdować się znaki wodne ani żadne inne elementy umożliwiające identyfikację autora. Zabronione jest stosowanie passe-partout i innych obramowań, z wyjątkiem sytuacji wynikających z zamierzonego efektu artystycznego.
   6. Każdy nadesłany plik JPG powinien być podpisany wg wzoru: Imię_Nazwisko_Godło_Tytuł zdjęcia lub cyklu (miejsce w zestawie).
   7. Ocenie nie będą podlegały prace nadesłane na poprzednie edycje Konkursu KATAR.

VI   REALIZACJA KONKURSU

I etap: 20 maja 2021 r. ostateczny termin nadsyłania kompletnego zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania naboru zgłoszeń.

II etap: 18 czerwca 2021 r. ogłoszenie wyników podczas otwarcia wystawy, której towarzyszy prezentacja katalogu. Szczegółowe informacje o miejscu i programie zostaną przekazane drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem. Z uwagi na obostrzenia, wynikające z pandemii COVID, Organizator dopuszcza realizację wystawy i prezentacji katalogu w wersji on-line.

VII   JURY I NAGRODY

   1. Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora.
   2. Jury wyłoni laureatów, przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 4000.00 zł).
   3. Jury zastrzega sobie prawo do decydowania o wyborze zdjęć danego autora i kolejności ich prezentacji na wystawie oraz w katalogu.
   4. Organizator nie informuje o wynikach przed otwarciem wystawy.
   5. Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VIII   PRAWA AUTORSKIE

   1. Złożenie podpisu na Oświadczeniu jest równoznaczne z deklaracją, że Uczestnik jest jedynym twórcą fotografii i posiada osobiste oraz wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.) do zgłoszonych na Przegląd fotografii.
   2. Fotografia nie może naruszać praw osób trzecich, dotyczących zarówno praw autorskich, jak i praw do wizerunku oraz ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
   3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie wyżej wspominanych praw.
   4. Nadsyłając zgłoszenie, Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie przez Organizatora, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych, nadesłanych fotografii w mediach, na stronie internetowej woak.torun.pl, portalach internetowych (Facebook, Instagram, YouTube), opracowaniach promujących Konkurs, materiałach edukacyjnych oraz wyraża zgodę na publiczne ich wystawienie. Uczestnik zezwala na utrwalenie i zwielokrotnienie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, cyfrową, audiowizualną - bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu oraz wyraża zgodę w zakresie korzystania z prawa do wizerunku wyłącznie w celu promocji Konkursu (w tym w mediach: TV, Radio oraz Internet).

IX   DANE OSOBOWE

   1. Dane osobowe podane przez Uczestników, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu, promocji, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk osób nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie.
   2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania (w tym także ich usunięcia).
   3. Zgoda na powierzenie Organizatorowi przetwarzania danych osobowych jest niezbędna do realizacji oraz promocji Konkursu.

X   OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

   1. Organizator przyjmuje, że osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konkursie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
   2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i Oświadczenia dokonuje rodzic/opiekun prawny.

XI   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
   3. Uczestnicy wystawy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
   4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty wystawy w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnej od Organizatora.
   5. Fotografie nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę pozostają w archiwum Organizatora. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na Konkurs.
   6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieaktualne dane podane w Formularzu uniemożliwiające odszukanie uczestnika.
   7. Organizator oczekuje, że laureaci w materiałach przedstawiających ich dorobek, będą promowali ideę Konkursu.
   8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15.02.2021 r.

 

Regulamin KATAR FOTOGRAFIA 2021

Załącznik nr 1 - wzór formularza zgłoszeniowego KATAR Fotografia 2021 

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE KATAR FOTOGRAFIA 2021


Źródło: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wybrane propozycje organizatora

Toruń / 26.05.2021 Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturySZTUKA FOTOGRAFII
Toruń / 15.10.2021 Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyKATAR 2021 – FILM