XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego”

 Tegorocznym tematem przewodnim konkursu jest "Leona Wyczółkowski - łowca światła".

Światło to jedna z najważniejszych wartości w malarstwie, które przez całą twórczość Leona Wyczółkowskiego przewija się jako malarskie zagadnienie. Pobyt artysty na Ukrainie spowodował, że w poszukiwaniu efektów słonecznych wyszedł w plener, a światło dominujące nad kompozycją uczynił głównym walorem przedstawień. Stosował śmiałe zestawienia kolorystyczne, czasem kontrastowe, innym razem zacierał kontury, akcentował światło, wydobywając i podkreślając w ten sposób formę i walor plastyczny. Studiował kolory w intensywnym świetle słońca, tworzył sceny kopania buraków, orki, przedstawienia rybaków i chłopów; podejmując w nich problematykę światła i koloru, zbliżył się do impresjonizmu. Obrazy malowane wczesnym świtem są czystym studium światła i koloru. Dzieła Wyczółkowskiego pokazują jego wszechstronne ujmowanie tematu. Malarz obserwował zmiany zachodzące w przyrodzie pod wpływem światła i tworzące się głębokie cienie. Malował przesycone słońcem nastrojowe pejzaże, m.in. tatrzańskie, drzewa, zabytki architektoniczne miast polskich i pamiątki historyczne (cykl „Skarbiec wawelski"), martwe natury i kwiaty. Tworzył liczne autoportrety i portrety różnych postaci, gdzie twarz lub sylwetka jest modelowana śmiałymi malarskimi efektami światłocieniowymi. Powstały setki rysunków i litografii lasów, drzew i roślin w pełnym świetle i wieczornym zmierzchu, w świetle księżyca w zimowej szadzi i w wiosennych kwiatach.

W swojej różnorodnej twórczości próbował przelać na płótno lub papier intensywność barw, stosował różne barwy świateł, w zależności od rodzaju i jakości materiałów. Obok ciepłego mocnego światła wprowadzał chłodne, srebrzyste, z silnymi efektami świetlnymi. Żółte i czerwone refleksy słoneczne zestawiał z chłodnymi, błękitnymi cieniami, odważnie umieszczonymi nawet na twarzach.

Bawiąc się światłem i kolorem, zapraszał do refleksyjnych wędrówek w malownicze miejsca. Nazwany przez Kazimierza Szulisławskiego „Łowcą świateł i cieni”.

 

Regulamin XIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego. Leon Wyczółkowski - łowca światła”


1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób niezajmujących się zawodowo fotografią.
3. W konkursie brak ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:
a. do 16 lat
b. powyżej 16 lat
4. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu – przykłady prac artysty podejmujących „motyw światła” podane są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl.
5. Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi max. 5 prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i max. 30 x 40 cm.
6. Wszystkie zdjęcia powinny zawierać następujące dane: kolejne numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie zdjęcia ołówkiem.
7. Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl.
8. Komplet materiałów należy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2020 r. drogą pocztową na adres:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Grodzka 7-11, 85-109 Bydgoszcz
z dopiskiem: KONKURS ŚLADAMI LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO
9. Nie dopuszcza się zgłaszania prac drogą elektroniczną.
10. Przekazanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
11. Autor zdjęcia będąc właścicielem praw autorskich do utworu, uprawnia Organizatora do udzielenia podmiotom działającym na rzecz promocji konkursu, licencji niewyłącznej do korzystania ze zdjęć dla celów realizacji działań wynikających z umów o współpracy.
12. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi, chyba, że Autor wyrazi taką wolę, w takim wypadku odbiór prac może nastąpić osobiście w siedzibie organizatora.
13. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty papierowej bądź elektronicznej o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród w terminie do 29 lutego 2020 r.
14. Lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych prac na wystawie oraz w publikacjach związanych z konkursem.
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuję, iż:
a. Administratorem Państwa danych jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4, w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-006), tel.:52 58 59 966, adres e-mail: sekretariat@muzeum.bydgoszcz.pl,
b. dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora w celu organizacji i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „Śladami Leona Wyczółkowskiego. Leon Wyczółkowski – łowca światła”,
c. uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
d. podanie danych osobowych jest dobrowolne,
e. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
f. podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem potwierdzenia udziału w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie dyskwalifikacja,
g. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
h. dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu,
i. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
j. dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wystawy pokonkursowej, nie dłużej niż do końca września 2020 roku.
Uwaga: Za osoby poniżej 18 roku życia formularz i zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
Część konkursowa:
1. Wszystkie prace biorą udział w konkursie na równych zasadach.
2. Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody:
- od Organizatora konkursu w grupach wiekowych:
pierwsza nagroda – 600,00 zł
druga nagroda – 500,00 zł
trzecia nagroda – 400,00 zł
- od Patronów konkursu:
Informacje wkrótce.
- przewidziano również po trzy wyróżnienia w grupach wiekowych.
3. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród nastąpi w III kwartale 2020 roku.
4. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa oraz katalog wystawy.
Postanowienia ogólne:
1. Zgłoszenie prac do etapu eliminacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
2. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie jego zdjęć pochodzących z ekspozycji w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu w ramach udzielenia licencji niewyłącznej Organizatorowi.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac przekazanych do ekspozycji, wynikłe wskutek działania osób trzecich.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

 

Formularz zgłoszeniowy pdf

Przykłady prac Leona Wyczółkowskiego pdf

 

Patronat medialny:


Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy