FUNDUSZE UNIJNE

 

                

 

Projekt Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Bydgoszczy
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Nr projektu: POIS.08.01.00-00-0020/17

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-00

Beneficjent: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

Andrzeja Szwalbego 6

85-080 Bydgoszcz

tel. +48 52 321 09 20

fax. +48 52 321 07 52

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Projekt stanowi kontynuację dotychczasowych działań służących poprawie infrastruktury i oferty Filharmonii Pomorskiej.

Zakres projektu obejmuje zakup:

- Instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami

- Wyposażenia i sprzętu nagłośnieniowego

- Wyposażenia i sprzętu oświetleniowego

- Wyposażenia i sprzętu prezentacyjnego

- Wyposażenia i sprzętu fotograficznego oraz nagraniowego

- Sprzętu, wyposażenia komputerowego oraz oprogramowania

- Wyposażenia dla osób niepełnosprawnych

Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu regionalnej infrastruktury kultury, a tym samym zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych, przez optymalizację możliwości funkcjonalnych Filharmonii Pomorskiej w zakresie realizacji szerszych programów kulturowych i edukacyjnych.

Cele szczegółowe:

- stworzenie warunków do realizacji szerszych programów kulturalnych i edukacyjnych przez uzupełnienie sprzętu i wyposażenia,

- uzupełnienie sprzętu i wyposażenia umożliwiającego podniesienie atrakcyjności i jakości prezentacji oferty kulturalnej,

- zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych przy udziale światowej sławy wykonawców przez zapewnienie warunków technicznych oraz artystycznych spełniających standardy europejskie,

- umożliwienie udziału osób z niepełnosprawnościami w ofercie kulturalnej i edukacyjnej przez wyposażenie instytucji w odpowiedni sprzęt i urządzenia,

- pozyskanie nowych odbiorców,

- zwiększenie dostępu do kultury.

 

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia misji Filharmonii Pomorskiej, która zakłada prowadzenie działalności kulturalnej na możliwie najwyższym europejskim i światowym poziomie, dostosowanej do potrzeb odbiorców o różnych oczekiwaniach i poziomie doświadczenia muzycznego. Wdrożenie projektu umożliwi osiągnięcie zamierzeń instytucji w postaci udoskonalania i rozwijania oferty kulturalnej o nowe, dotychczas nieprezentowane formy działalności, wydarzenia przyciągające liczną publiczność z różnych grup wiekowych i o różnych preferencjach muzycznych.

Całkowita wartość projektu: 15 352 650,90 PLN

Kwota dofinansowania: 10 611 890,78 PLN

 

 


Źródło: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy