Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;

 2. posiada minimum pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletni na stanowisku kierowniczym;

 3. posiada minimum trzyletni staż pracy w instytucjach kultury;

 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 7. nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 8. terminowo złożyła komplet dokumentów wymienionych w pkt. 4.

 1. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

 1. ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania instytucją kultury;

 2. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Biblioteki, w tym biblioteki jako interdyscyplinarnego i multimedialnego centrum kultury i wiedzy oraz informatycznych systemów zarządzania biblioteką;

 3. umiejętności organizacyjno-menadżerskie;

 4. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
  w szczególności bibliotek, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;

 5. doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych;

 6. znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

 1. Zakres głównych zadań dyrektora:

 1. reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;

 2. polityka finansowa oraz bieżące dysponowanie środkami finansowymi;

 3. polityka kadrowa;

 4. decydowanie w przedmiocie organizacji wewnętrznej i zakresie działania Biblioteki;

 5. wydawanie zarządzeń i komunikatów;

 6. akceptowanie planów pracy;

 7. powoływanie Komisji i Zespołów do określonych spraw;

 8. bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo ppoż.;

 9. obrona cywilna, obronność i bezpieczeństwo publiczne;

 10. koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem sieci bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zadań określonych w Statucie Biblioteki;

 11. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biblioteki.

 1. Oferta składana do konkursu musi zawierać następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Biblioteki;

 2. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;

 3. opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Biblioteki, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza
  zarówno w formie
  pisemnej, jak i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi ramowy program działalności i wizję rozwoju instytucji na okres 4 lat począwszy od 1 stycznia
  2021 r. oraz
  strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;

 4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie lub odpisy dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);

 5. dokumenty potwierdzające minimum pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletni na stanowisku kierowniczym (np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie lub odpisy świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniem o ich wykonaniu, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS);

 6. dokumenty potwierdzające minimum trzyletni staż pracy w instytucjach kultury;

 7. czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:

 1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 2. że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

 3. że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 4. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym;

 5. o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

 6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

 1. Zgłoszenie do konkursu, życiorys, koncepcja programowo-organizacyjna i wszystkie oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez kandydata, a kserokopie powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 1. Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Biblioteki udziela Anna Rzemykowska, pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. 883 359 311,
  e-mail: a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl.

 2. Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem mailowym i telefonem kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Bydgoszczy NIE OTWIERAĆ” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do
  15 października 2020 r., godz. 15:00. Decyduje data wpływu.

 3. Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem bip.kujawsko-pomorskie.pl – Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Konkursy.